• 15 มีนาคม 2018 at 11:15
  • 167
  • 0

                           

 พิธีอันเชิญ พระเกศาสมเด็จพระสังฆราช/พระบรมสารีริกธาตุไปประดิษไว้เจดีศรีนวรัตน์เชียงราย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559

       

 พระบรมสารีริกธาตุ สมเด็จพระสังฆราช

พระเกศาสมเด็จพระสังฆราช